Ring oss idag
+ 46 (0) 8 19 95 52

Vårdnadstvist

Vårdnad, boende och umgänge

Vi företräder kontinuerligt klienter som har hamnat i konflikter av olika slag där vårdnads-, umgänges- eller boendesituationen förändras. Processerna kan ofta vara både långdragna och påfrestande. Därför kan det vara lämpligt att anlita ett ombud som tidigare ställts inför samma problem och företrätt klienter i samma typ av process.

Specialistkompetensen upprätthåller vi genom att hålla oss uppdaterade med alla de senaste domstolsavgörandena inom vårdnad, umgänge och boende samt följa rättsutvecklingen på området.

Vad kostar det?

Det är svårt att uppskatta omfattningen av ett uppdrag vid inledningen av en process. Det finns emellertid rättsskyddsförsäkring i Er hemförsäkring där Ni endast betalar en självrisk. I normalfallet är självrisken 20-25% av den totala ombudskostnaden. För det fall rättsskyddsförsäkring saknas eller inte kan nyttjas finns det även möjlighet att få rättshjälp enligt rättshjälpslagen (1996:1619) under vissa förutsättningar.

Vårdnadstvist

Här berättar vi mer om hur en vårdnadstvist går till. Vill du ha hjälp med en juridisk fråga som rör boende, umgänge och vårdnadom barn så är du välkommen att kontakta oss på Futurum Advokatbyrå.

Om föräldrarna inte kan komma överens om vårdnaden av deras gemensamma barn så kommer fallet att gå till en vårdnadstvist. Detta är en psykiskt påfrestande process för alla inblandade. En vårdnadstvist drar ofta ut på tiden och många upplever ovissheten som väldigt ansträngande. Anlita oss på Futurum Advokatbyrå så kan vi underlätta din situation genom att sköta kontakterna med motparten och stå vid din sida under hela rättsprocessen.

Vårdnadstvist – steg för steg

I de flesta fall är det en skilsmässa eller separation som leder till en vårdnadstvist. Kan föräldrarna inte komma överens om vårdnaden så leder det i första hand till ett så kallat samarbetssamtal, där föräldrarna under ledning av en sakkunnig person försöker lösa situationen genom att prata med varandra. Socialstyrelsen i din kommun har skyldighet att erbjuda samarbetssamtal i samband med vårdnadstvister och tingsrätten kan besluta att föräldrarna ska genomföra ett samarbetssamtal.

Viktigt att ha juridiskt stöd i rätten

Misslyckas föräldrarna att lösa tvisten på egen hand eller via samarbetssamtal så måste vårdnaden bestämmas i domstol. Här rekommenderar vi att du kontaktar oss, du kommer att behöva en sakkunnig advokat eller jurist med erfarenheter av vårdnadstvister.

Om du väljer att anlita oss så börjar vi omedelbart med förberedelserna. Vi behöver känna till så mycket som möjligt om din vårdnadstvist för att på ett så bra sätt som möjligt kunna ge dig professionell hjälp. Frågorna kan handla om bakgrunden till tvisten, barnets ålder, hur ditt förhållande med barnet och den andra föräldern ser ut, med mera.

En vårdnadstvist kan ta tid

En vårdnadstvist inleds i tingsrätten i staden där barnet bor, eller i den stad som är närmast. Tvisten kan ta olika lång tid – allt från sex månader till två år. Hur lång tid fallet tar kan bero på flera olika orsaker, som hur många fall den aktuella tingsrätten har att hantera, om domen överklagas eller inte och om bevismaterialet är otillräckligt.

I beslut angående vårdnad, boende och umgänge ska barnets bästa vara avgörande, enligt Föräldrabalken. Det betyder att inga andra intressen får gå före barnet bästa.

Här är några av de aspekter som ska beaktas när man bedömer vad som är bäst för barnet:

  • Risken att barnet far illa.
  • Föräldrarnas lämplighet som vårdnadshavare.
  • Föräldrarnas överenskommelser.
  • Barnets egen vilja.
  • Barnets umgänge och kontakt med föräldern som barnet inte bor hos.
  • Barnets behov av stabilitet.

När en domstol ska bedöma vad som är bäst för barnet görs en helhetsbedömning som görs utifrån alla omständigheter som rör barnets väl och ve. Bästa möjliga lösning för barnet ska alltid eftersträvas.

Välkommen att kontakta oss om du är i behov av juridisk hjälp i en vårdnadstvist.